Start
Over Eendracht
Fotos
Ledeninformatie
Afmelden
Links
Uitslag loterij 2018
Sponsoren
Sponsorkliks
Privacy Verklaring

 

Privacy statement

 

Muziekvereniging Eendracht Melderslo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Eendracht Melderslo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          U eenmalig vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Eendracht Melderslo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

           Het verzorgen van de ledenadministratie bij overkoepelende organisaties zoals LBM en LBT;

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Eendracht Melderslo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Mondelinge toestemming

-          Machtigingsformulier Automatische Incasso

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Eendracht Melderslo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres, Woonplaats;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Eendracht Melderslo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Eendracht Melderslo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Muziekvereniging Eendracht Melderslo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Portretrecht

Tijdens verenigingsactiviteiten worden foto’s, video’s en geluidsopnames gemaakt. U doet afstand van een eventueel beroep op het portretrecht en geeft belangeloos toestemming tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto’s, video’s en geluidsopnames. De foto’s, video’s en geluidsopnames worden mogelijk gebruikt in communicatieve en/of promotionele uitlatingen van de vereniging (bijvoorbeeld in folders, brochures, website, social media e.d.) in Nederland en/of het buitenland in originele en/of bewerkte vorm, in gedrukte-  alsmede in digitale vorm.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Muziekvereniging Eendracht Melderslo 

Mathijs Claassensstraat 39

5962 AM Melderslo

Eendracht@melderslo.net

 

 

CopyRight MV Eendracht Melderslo  | Mail: eendracht@melderslo.net